▣ Contact person

   ▶ Jaeyong Kim

           (English, French speaking)  

         Tel : +82-(0)10-2326-3466        

                     

    ▶ Sophie Kim

           (English, Japanese speaking)

         Tel : +82-(0)10-6251-0420 

 

    

▣ Address 

     2nd Floor, 32, Pyeongdong Sandan-ro, 143beon-gil,

      Gwangsan-gu, Gwangju, Korea, 62419

   

E-mail :  tsi2016@teunsol.co.kr

Fax       +82-(0)504-268-3466

Thank you for contacting us!